Bolobeli na maye matali buku ya Joël Makengo.

Bolobeli na maye matali buku ya Joël Makengo.

Kozonga monene ya batu ya makomi esilaki malamu koleka.

Pamba te suka ya likambo elekaka ebandeli ya masolo. Na lolenge wana baninga ya "Café littéraire de Missy" bayambaki ndeko mokomi Joël Makengo pona abeta lisolo ya buku naye "Pensées faux bord" oyo ebimaki na ndaku Nzoi. Azalaki ye moko te,mokomi Bienvenu Sene Mongaba ye pe azalaki wana mona kolobela tina ya kokoma na minoko ya mboka! Jossard Domi ya ndako ya buku Domi et Familles nde alimbolaki buku yango. Mama Missy Bangala na ndeko Richard Ali nde abandaki komema masolo yango.

Na sima na bango ba langa nzembo ya "Concert de mots" pe ya "Lippoposlam" basanganaki pona kobeta ndule ya maloba. Bateki buku pe basombi ba sepelaki makasi,pe lisolo esilaki wana.